gem install pg したらchecking for pg_config… noエラー

2019年10月1日 Off By ryosuke-hujisawa

実行したgem install

$ sudo gem install pg -v '1.1.4' --source 'https://rubygems.org/'

エラー内容

checking for pg_config... no

これで治る

$ brew install postgresql